یادگاری نویسی، داغ بی‌فرهنگی بر میراث فرهنگی

نقاشی دیواری یا یادگار نویسی و حتی چسباندن انواع اطلاعیه و عکس و پوستر توسط برخی افراد در محوطه‌های تاریخی، از مسجدها گرفته تا خانه‌ها و حمام ها وباغ‌ها و درختان معضل جهانی است که اکنون برخی کشور سال‌هاست با اقدامات یکپارچه همه نهادها این معضل را برای همیشه حل کرده و تجربه‌ای کاربردی دراختیار […]