دزدان آثار تاریخی به کلون درهای قدیمی هم رحم نکردند

به گزارش اکوتو ، کوبه یا درکوب، وسیله‌ای از جنس فلز یا چوب است که روی بدنه در نصب می‌شد و از آن بوسیله کوبیدن بر روی در، صاحب خانه را از حضور خود مطلع می‌کردند. جنس بعضی از آنها از برنج و بعضی از آهن و یا از فلزات دیگر است بعضی از درها […]