ساعاتی در چاپخانه بانک مرکزی … + تصاویر

گروه اقتصاد و گردشگری اکوتو ؛ درب چاپخانه بانک مرکزی برای ساعاتی باز شد تا خبرنگاران تنها با یک خودکار و برگه خبر وارد شده و در جریان روند چاپ و نشر اسکناس و ضرب سکه قرار گیرند. با ورود به سالن اصلی چاپخانه، امیر شکری رئیس و مسعود آذر مهر معاون سازمان تولید اسکناس […]