بانکها تا کی از کمک به تولید شانه خالی می کنند؟!

به گزارش اکوتو ، محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در خصوص رشد منفی بخش صنعت کشور در بهار و تابستان سال جاری که توسط مرکز آمار ایران ارائه شد، اظهار داشت: رکود تورمی از یک سو و شرایط کاهش نقدینگی در واحدهای تولیدی از سوی دیگر و همچنین مالیات ارزش افزوده […]