مزه بنگاهداري دولتي

به گزارش اکوتو ، به ياد دارم كه چند سال پيش، يك شركت دولتي در ليست خصوصي سازي قرار گرفته بود. يكي از ذينفعان اين شركت دولتي در جمعي خودماني با افتخار و پوزخند تعريف مي كرد كه قيمت شركت را بيش از سه برابر ارزش واقعي برآورد كرده ايم و امكان نداره كسي بخره! […]