آزادسازی حریم دریا، از رویا تا واقعیت

طرح‌های زیادی به نام آبادانی و توسعه برای مازندران مصوب و نوشته است اما برخی از این طرح‌ها، عجیب، شگفت‌آور و برخی نیز غیر کارشناسی و بدون مطالعه و گروهی دیگر نیز بجا و منطقی تعریف‌شده اما بی‌پولی و اعتبارات قطره‌چکانی، سنشان را پیر کرده است.  مشمول زمان شدن ساخت بسیاری از پروژه‌ها را از حیض […]