چشم‌هایی که احتضار مینا را نمی‌بینند

یکی از دغدغه‌هایی که شاید خواب راحت را برای مسئولان کشور حرام کرده، موضوع اشتغال است و برای برطرف‌کردن این معضل، هر دولتی که روی کار آمده است، یکی از گزارش‌های مهم خود را به این موضوع اختصاص داده است؛ به طوری که شاید شاخصی برای عملکرد دولت‌ها هم محسوب می‌شود. اما حوزه‌ای که می‌تواند […]