اینطوری غیرمجاز ، مجاز می شود !

چندی است بحث پیرامون مؤسسات مالی غیرمجاز نقل محافل اقتصادی و رسانه‌ای کشور شده است. موسساتی که حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود دارند. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که شیوه برخورد بانک مرکزی با این مؤسسات چگونه است؟ طبیعتاً وقتی انسان نام موسسه و نهادی را با پسوند غیرمجاز […]