۱۷هزار نگاتیو میراث فرهنگی در دولت دهم مفقود شده است

به گزارش اکوتو ، ملیحه مهدی آبادی  اظهار کرد: بی تدبیری در جریان انتقال پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و از جمله مرکز اسناد آن به شیراز در دولت سابق سبب مفقود شدن بخشی از اسناد و به تبع آن وارد شدن لطمه جبران ناپذیری به میراث فرهنگی کشور شد. وی در پاسخ به پرسش […]