بازار با احتیاط به بسته های دولت می نگرد

به گزارش اکوتو ، با بررسی واکنش بازار سرمایه در برابر اجرای بسته خروج از رکود دولت، عنوان کرد: طی دو سال اخیر هدف اصلی دولت تمرکز بر کنترل تورم بوده و بنابراین می خواهد بر پایه همین اصل سایر سیاست های اقتصادی را اجرا کند. وی افزود: طبیعی است بیماری که با تب ۴۰ […]