چهره هاي اقتصادي شبيه “ظريف”

به گزارش اکوتو ، چندي است كه در محافل اقتصادي، اين بحث مطرح شده است كه اصلاحات اقتصادي در ايران، مردي شبيه “ظريف” مي خواهد كه با ايجاد تركيب بهينه اي از “نگاه كارشناسي، مطالبات مردم و دغدغه هاي اركان اصلي حاكميت” بتواند از مسير توسعه، مانع زدايي كند. ايده بسيار مباركي است. فارغ از […]