قم رود و قره چای دیگر آبی ندارند

سید محمدتقی سجادی در گفت‌وگویی، با اشاره به اینکه یک سری عوامل طبیعی در کنار عوامل انسانی در ایجاد ریزگردها نقش داشته‌اند، اظهار داشت: وقتی‌که عرصه‌های بیابانی پوشش گیاهی مخصوص به بیابان را از دست بدهند شوری سطحی خاک سبب می‌شود که این مناطق پایداری خود را از دست داده و در ایجاد ریز گردها […]