فرزاد طالبی سرپرست دفترموسیقی شد

به گزارش گروه موسیقی و گردشگری اکوتو ، در این حکم آورده است: نظر به استعفای جناب آقای ارجمند از مدیریت دفترموسیقی و پذیرش آن از سوی مقام عالی وزارت، جناب عالی تات عیین مدیرکل به عنوان «سرپرست دفترموسیقی» نسبت به اداره امور اقدام فرمایید. از خداوند متعال توفیق جناب عالی را در انجام شایسته […]