تبریز در انتظار زلزله بزرگ – وقت تسویه حساب!؟

آنها بقدری روی نام محسن ترکی حساسیت دارند که حتی خود فغانی با آن اشتباهات مرگ بارش نمی تواند این چنین احساسات آنها را جریحه دار کند. حالا کمیته به ظاهر جسور داوران دوباره دست به یک ابتکار جدید زده است! هنوز چند هفته ای از اتفاقات تلخ تبریز نگذشته است که خبر انتخاب محسن […]