غذای نامناسب عامل مرگ گوزنهای قرمز

ابه گزارش اکوتو ، ین اولین باری نیست که درختان سبز انجیلی لاشه گوزن های قرمز را می بینند. در گوشه ای از پارک گوزن های ایرانی آرام مشغول هستند. در طرف دیگر محوطه لاشه گوزنی روی زمین افتاده است. محیط بانان با کمک همدیگر لاشه را آماده دفن می کنند. این اولین تلفات گوزن […]