طرح انضباط شهری برگرفته از یک هیجان است

فاطمه دانشور در گفت وگو با تسنیم، درباره طرح انضباط شهری، اظهار داشت: این طرح یک کار بدون مطالعه است، بنده در این باره از شهرداری سند مطالعاتی درخواست کردم اما آنها چیزی به من ارائه ندادند. وی ادامه داد: این طرح بر گرفته از یک هیجان است و ممکن است در بلند مدت تأثیر […]