میزان ضریب نفوذ بیمه برای سال ۹۳ معادل ۱٫۸۶ درصد رسید

به گزارش اکوتو ، طبق نتایج یک طرح مطالعاتی، میزان ضریب نفوذ بیمه برای سال ۹۳ معادل ۱٫۸۶ درصد است که نسبت به سال ۹۲، معادل ۸٫۱۴ درصد رشد داشته است. در این میان سهم بیمه‌های زندگی از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ معادل ۰٫۱۹ درصد و ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی معادل۱٫۶۷ درصد است. […]