غرق شدن شهرهای ساحلی ؛ بحران جدید جهانی

این موضوع عواقب و خطراتی مانند آب گرفتگی و سیل در مناطق ساحلی را در پی داشته و به ویژه در شهرهای ساحلی پرجمعیت، خطرساز خواهد بود. بر اساس مطالعات پژوهشگران، در شرایط وخیم، این اتفاق می تواند طی تنها چند سده رخ داده و تمامی این یخ ها آب شوند. «پیتر کانوی»، یکی از […]