دلیل پوست انداختن شعار های قدیمی و جایگزینی شعارهای جدید نزد هواداران چیست؟

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ چندی پیش صحبت هایی مبنی بر حمایت از شعارهای قدیمی پرشورهای آذربایجان مطرح گردید و اینکه این شعارها بایستی در متن شعار های امروز هواداران قرار گیرد. اما اگر نگاهی بیاندازیم به طیف هواداران امروزی تیم تراکتورسازی، متوجه می شویم که هواداران قدیمی این تیم ریشه دار کم کم پوست […]