وضعيت تراكتور در نيم فصل بحراني تر مي شود؟

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ تراكتوري ها كه خيلي ساده تيم فصل گذشته خود را از هم پاشاندند، به جاي برطرف كردن نقاط ضعف خطوطشان، كل تيمشان را عوض كردند! آنها ادعا داشتند تيمي را روانه مسابقات خواهند كرد كه اشتباهات داوري نيز نتواند مانع قهرماني شان شود. اما اكنون در نيمه پاييني جدول […]