هر که رابطه‌اش بیش، سود اقتصادی‌اش بیشتر

همه این را به خوبی می‌دانند که برقراری ارتباط در سطح جهان در هر شرایط با ارزش است. به همین خاطر است که کشورهای مختلف تلاش می‌کنند شهرهای خود را توسعه بدهند و به درجه‌ای برسانند که توجه دیگران را به خود جلب کند. تحلیل‌گران جهانی بر این باورند که هر چه ارتباط یک کشور […]