شاخص های اصلی زعفران اصل

به گزارش اکوتو ، تشخيص زعفران هاي اصلي از روي سرشاخه کلاله زعفران ساده ترين روش محسوب مي شود، چراکه سرشاخه هاي کلاله زعفران سه شاخه و قسمت بالاي آن شيپوري بوده که هرچه پايين تر مي آيد باريک تر مي شود. به گزارش تبيان، ضمن اين که داراي مقداري طعم تند است، البته چنانچه زعفران ها پودرشده باشند فقط با دستگاه هاي آزمايشگاهي قابل تشخيص […]