لزوم کاهش فعالیت های گردشگری در مناطق مرجانی آسیب دیده برای احیای طبیعت

مریم محمدی گفت: سفیدشدگی مرجان ها در زمان افزایش بیش از اندازه گرما روی می دهد و موجب دفع جلبک های همزیستی می شود که به مرجان ها رنگ و سرزندگی می دهند. بدون این جلبک ها، مرجان ها سفید می شوند و در صورت تداوم شرایط نامناسب، از بین می روند. محمدی ادامه داد: […]