نقدینگی از ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد

جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی کشور تا اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. همانطور که قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم موسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد نقدینگی وقت […]