هدیه‌دادن دسته‌پول به‌جای دسته‌گل در عروسی ها

به گزارش اکوتو ، از سلسله گزارش های سبک زندگی، پیک بامدادی این بار به سراغ بدعت تازه هدیه‌دادن دسته‌پول به‌جای دسته‌گل رفته است که جای تامل دارد. زنگ انشاء، علم بهتر است یا ثروت ؟ موضوعی که اغلب ما در دوران تحصیل یک بار به آن فکر کردیم یا حدااقل انشایی درباره اش نوشته […]