زنان و دختران رها شده از دام اعتیاد راهپیمایی کردند + عکس

به گزارش گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ، زنان رها شده از دام خانمان برنداز اعتباد در اقدامی نمادین برای روحیه دادن به زنان دیگر در دام این افیون ، راهپیمایی کردند و شعارهای زیبایی را نیز سر دادند.