تصاویر ثبت شده با موبایل از زندگی روزمره و محیط پیرامون + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ تصاویر ثبت شده با موبایل از زندگی روزمره و محیط پیرامون