خزر در راه ارومیه ، دریاچه ارومیه ی دیگری در راه است ؟

به گزارش گروه گردشگری اکوتو ، پس از جنجال هایی که خشک شدن بخش اعظیمی از دریاچه ارومیه در سطح کشور و حتی بین الملل برپا کرد ، حالا گزارش ها نشان میدهد که دریاچه خزر نیز در راه تبدیل شدن به دریاچه ارومیه ای دیگری است که البته به دلیل مشترک بودن این دریاچه […]