مدیریت چه نقشی در نتایج اخیر تیم ایفا کرده است؟

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ تیم تراکتورسازی تبریز پس از شروع لیگ پانزدهم و در حالی که عمده هواداران یک تیم رویایی را در سر می پروراندند، نتایجی در خور هواداران میلیونی خود نگرفت. تیمی که قرار بود با اندیشه قهرمانی وارد لیگ شود تبدیل به یک تیم دست و پا بسته ای شد. به […]