انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت

به گزارش اکوتو  ، نخستین جلسه پیشبرد روند تشکیل «انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت» با حضور مرتضی رحمانی موحد، اعضای هیات موسس و جمعی از فعالین بخش خصوصی این حوزه منطبق بر اهداف «اساس نامه انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت کشور» تشکیل شد تا بر مبنای این اقدام همگرایی و انسجام ظرفیت‌های اجرایی، دستیابی به […]