کمیته انظباطی، شمشیر را از رو بست، تراکتور محروم از حضور هوادار

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ هنوز ۴ ماه از فاجعه تبریز نگذشته بود که کمیته داوری در انتخابی تَأمل برانگیز داغ دل هواداران را تازه کرد. محسن ترکی که در تکرار اشتباهات مرگ بار دست کمی از فغانی ندارد پس از ۴ سال دوباره به تبریز باز میگردد. نتیجه کار به فاصله کمی از اتفاقات […]