بوستان سردار مفخم بجنورد احیاء می‌شود

آدینه محمد سویدانلویی در گفت‌وگو با تسنیم ، اظهار داشت: این طرح تهیه‌شده و المان‌های مختلف آن در حال بازسازی است. این المان‌ها شامل سردر ورودی عمارت، حوضخانه، عمارت عالی‌قاپو، نارنجستان و فواره‌های آب است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌شمالی گفت: در این باغ، مجموعه‌های فراوانی دیده‌شده و راه و شهرسازی نیز پیشنهاد […]