حقوقی‌ها، ریسک جدید بازار سرمایه

“ریسک سیاسی”؛ این دو واژه برای سرمایه گذاران و سهامداران بازار سرمایه در ماههای گذشته واژه هایی آشنا هستند؛ چرا که در این مدت هرگاه روند نزول و افت بازار و قیمتها تشدید می شد برخی دلایل آن را به گردن ریسک سیاسی ناشی از مذاکرات هسته ای می انداختند. با این وجود در دو […]