پیش زمینه گردشگری، مدیریت رسانه و ایجاد زمینه‌های الکترونیک است

«فدریکو سوماروگا» ظهر شنبه در همایش بین المللی سفر پاک در اصفهان اظهار داشت: هزینه کردن برای رسانه‌ها و ایجاد بستری مناسب برای رسانه‌ای کردن ابعاد گردشگری سوئیس هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است. وی بیان داشت: گردشگری با صنایع و نهادهای مختلفی درهم تنیده شده است و هماهنگی بین آنها و سازماندهی بازارهای بین المللی […]