دفاع تمام قد از داوري كه تا ۳ نمي تواند بشمارد!

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ كميته داوران، طي سال هاي اخير، سرپوش هاي فراواني بر روي عيب و نقص داوران خود گذاشته است. آنها ابتدا محسن تركي را پس از آن اشتباه فاحش تاريخ ساز از صحنه فوتبال محو كردند، اما دوباره سعي كردند با سپردن بازي هاي مهم به اين داور، بنوعي وانمود كنند كه تركي […]