مزارع سرسبز گندم در هشت بندی هرمزگان + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ امسال کشاورزان هشت بندی و توکهور ۶۰۰ هکتار از مزارع خود را به کشت گندم دیم و قطره ای اختصاص داده اند.