بانک های ایرانی در سال های تحریم چقدر عقب افتادند؟

به گزارش اکوتو ،  عملکرد بانک ها واقتصادکشور به شدت یکدیگر را تحت تاثیر قرار  می دهند، لذا تقویت بانکداری درحوزه بین الملل پس از رفع تحریم ها همراه با تقویت عملکرد،بازبینی و کنترل چرخه فرآیند های سیستم بانکی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیزخواهد شد. با باز شدن مسیر ارتباطات بین المللی برای […]