نامهربانی‌ها کارون را به «نفس، نفس» انداخته است

وجود رودخانه‌های پر آب و به ویژه کارون در دشت خوزستان نقش مهمی در مولفه‌های اقتصادی، کشاورزی، اجتماعی و زیست محیطی منطقه ایفا می‌کند و اکوسیستم پایداری را در جلگه خوزستان ایجاد کرده است. در صورتی که به هردلیل این شرایط اکوسیستمی پایدار تغییر کند تبعات جبران ناپذیری برای طبیعت استان و کشور به دنبال […]