معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی منصوب شد

در حکم علی عابدزاده آمده است؛ نظر به شایستگی و تجربه ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می شوید. انتظار می رود با رعایت دقیق قوانین و مقررات و استفاده از دانش و تجارب خود، مساعی خویش را در جهت بهره گیری مطلوب از تمام […]