رستوران رفتن در دوره‌ قاجار چقدر خرج برمی‌داشت؟

بخش عمده ای از هزینه چلوکباب در این دوره زمانی نه به قیمت گوشت که به هزینه برنج باز می‌گردد. قیمت هایی که از خوراک ها در رستوران آقاخان تبریز ثبت شده است نشان می دهد در حالی که در این دوره زمانی قیمت برنج شش عباسی ، برابر با یک قران و دویست دینار […]