کشف شواهد ۷ هزار ساله از نبردی خشن در قلب اروپا

اکوتو – یک گور جمعی شامل اسکلت حداقل ۲۶ نفر شاهد تازه ای بر وقوع یک جنگ بسیار خشن است که ظاهرا حدود هفت هزار سال قبل در بخش مرکزی اروپا روی داد. بقایای این افراد در شنک کیلیانشتادن در مرکز آلمان کشف شد. جمجمه این افراد در اثر ضرباتی خرد شده و پای بعضی از […]