چهار طاقی های ساسانی، استوار خواهد ماند

اکوتو – چهار طاقی تل جنگی ، یکی از ده ها چهار طاقی به جای مانده از دوران ساسانی در فراشبند استان فارس که با وجود تعرضات انسانی و طبیعی بسیار به کالبد و حریم آن هنوز سرپا باقی مانده است مراحل پایانی مرمت را می گذراند. سرپرست هیأت مطالعه و مرمت چهار طاقی تل […]